ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

การเพิ่มผลผลิต ด้วยการทำสวนและจัดการในแบบที่มีคุณภาพ

การเกษตรเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มุ่งหวังในการผลิตอาหารและวัตถุดิบทางการเกษตร เพื่อการอาศัยและการผลิตสินค้าเกษตรกรรมเช่น ข้าว ผัก ผลไม้ สัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ เพื่อการขายหรือการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอื่น ๆ ารเกษตรเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มุ่งหวังในการผลิตอาหารและวัตถุดิบทางการเกษตร เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตและการผลิตสินค้าเกษตรกรรม เช่น ข้าว ผัก ผลไม้ สัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ เพื่อการขายหรือการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอื่น ๆ การเกษตรเป็นกิจกรรมที่สำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเป็นแหล่งอาหาร วัตถุดิบ และรายได้ที่สำคัญให้กับประชากรโลก การเกษตรยังช่วยสร้างงานและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในชนบท การเกษตรสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้ ตามลักษณะของพืชที่ปลูก แบ่งออกเป็น เกษตรกรรมพืชไร่ เกษตรกรรมพืชสวน และเกษตรกรรมผสมผสาน ตามลักษณะของสัตว์ที่เลี้ยง แบ่งออกเป็น เกษตรกรรมปศุสัตว์ เกษตรกรรมประมง และเกษตรกรรมป่าไม้ ตามลักษณะของพื้นที่ แบ่งออกเป็น เกษตรกรรมเชิงเดี่ยว เกษตรกรรมเชิงผสมผสาน และเกษตรกรรมแบบยั่งยืน การเกษตรในอนาคตคา

โพสต์ล่าสุด

การทำเเกษตร เพื่อเพิม ผลผลิตให้แก่สวน

เพิ่มกำไรด้วยการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต

ไก่: นกประจำบ้านของเรา

บาคาร่าออนไลน์ วิธีเล่นบาคาร่ายังไงให้ได้เงิน ?